Οι καταστατικές προσθήκες ή αλλαγές της ΓΚΣ του 2018

 • 1.    ΑΡΘΡΟ 5 – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Εναρμονίζονται οι παράγραφοι 1β) και γ), με το άρθρο 3 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί» του Ν. 2725/99, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην παρ. 1, ορίζεται ότι:
  “«Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:


  β) Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
  γ) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

 • 2.   ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Το καταστατικό δεν θα πρέπει να περιέχει αναφορές σε χρεόγραφα.
  Να απαλειφθεί εξ ολοκλήρου το άρθρο 9, διότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2725/99 και του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα, δεν επιτρέπονται επενδύσεις σε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες αντιβαίνουν στο σκοπό του.

Απόφαση: “απαλείφονται τα “ τα χρήματα που βρίσκονται στο ταμείο αυτούσια ή έχουν επενδυθεί σε χρεώγραφα, όταν το ποσόν τους υπερβαίνει τις 100.000 δραχμές.”

 • 3. Τα αξιώματα του Δ.Σ. είναι ισάριθμα με τα μέλη του Δ.Σ. και περιγράφονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες κάθε αξιώματος. “Δεν προτείνεται άμεση αλλαγή”.

 • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 «Υποχρεώσεις – Δικαιώματα» του Ν.
  2725/99, ορίζονται οι συγκεκριμένοι κλάδοι άθλησης στων οποίων την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αποσκοπεί το σωματείο, καθώς και η διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης ή κατάργησης υφισταμένων. Σημειώνεται ότι το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και κλάδους άθλησης που θα καλλιεργήσει το σωματείο στο μέλλον. “Δεν προτείνεται άμεση αλλαγή”.

 • 4. Προστίθεται στο καταστατικό ως ακροτελεύτια διάταξη (στο άρθρο 27 ) η ακόλουθη φράση

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται και διέπεται από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων νομοθεσία και από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι διατάξεις των οποίων είναι ισχυρότερες και προέχουν αυτών των καταστατικών.»

 •  5. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΣ προστίθεται στο άρθρο 10 παρ. 6

Το ΔΣ μπορεί να γίνει με ψηφιακή παρουσία (τηλεδιάσκεψη) με προϋπόθεση την ψηφιακή ή δια ζώσης παρουσία τουλάχιστον 7 ατόμων (ενισχυμένη απαρτία) για να υπάρχει απαρτία (οι προσκλήσεις όπως προβλέπονται).

 •  6.     Η ενημέρωση ή οι προσκλήσεις των μελών του ΔΣ ή των απλών μελών γίνονται με όποιο διαθέσιμο πρόσφορο τρόπο (πχ ή email - ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή sms ή mms ή ταχυδρομείο ή άλλο σχετικό εγκεκριμένο από Γ.Σ.)

 Στο άρθρο 10 παράγραφος 1

Το ΔΣ αποτελείται από 11 μέλη.

 •   7.   Στο άρθρο 1 και στο άρθρο 16 σημειώνεται ότι:

Στο σήμα του ομίλου όπου αναφέρει "κύκλο" αναγράφεται " έλλειψη " και το άρθρο 16 γράφεται ως ακολούθως .....η οποία είναι στρογγυλή ή ελλειπτική και έχει ... μέσα σε κύκλο ή έλλειψη με τα αρχικά....

Προστίθεται στο άρθρο 7

 •   8.    "Για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου αναφέρονται πιο κάτω οι πόροι του" μετά το κυλικεία προστίθεται και "αναψυκτήρια,"
© 2016 IOPOR>COM. All Rights Reserved. Designed By JoomLead