Διοίκηση

  • 1.    ΑΡΘΡΟ 5 – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ: Εναρμονίζονται οι παράγραφοι 1β) και γ), με το άρθρο 3 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί» του Ν. 2725/99, όπως ισχύει. Ειδικότερα στην παρ. 1, ορίζεται ότι:
    “«Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου ή μέλος των οργάνων διοίκησης σωματείου, ένωσης, ομοσπονδίας, επαγγελματικού συνδέσμου ή αθλητικής ανώνυμης εταιρείας ή ειδικός συνεργάτης αυτών, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο ή απόφαση των ανωτέρω φορέων οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση του φορέα:

Page 1 of 2

© 2016 IOPOR>COM. All Rights Reserved. Designed By JoomLead